Voorwaarden bij het gebruik van www.percies.nl

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op deze website berust bij de uitgever, CSG Labs en/of Lex Sauerkraut. Alle rechten van teksten en afbeeldingen berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.percies.nl informatie (teksten, beelden, geluid en broncodes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden, tenzij deze opslag en verspreiding uitmaakt van het normale gebruik van de website (caching, proxy servers).

Linken en refereren naar de www.percies.nl mag uiteraard wel. Het liefst gebruikmakend van de URL http://www.percies.nl/.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat de makers zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan niemand instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Deze website (www.percies.nl) wordt beheerd en onderhouden vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Niemand kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door de makers niet altijd in alle volledigheid nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid of actualiteit. De makers wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Online communicatie

Berichten die u stuurt per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. De makers adviseren u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail te sturen. Indien u er voor kiest om berichten per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde. Gebruik voor het versturen van confidentiële informatie of data per cd-rom bijvoorbeeld aangetekend schrijven. Een andere mogelijkheid is de data goed te versleutelen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De makers en anderen bij deze website (www.percies.nl) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan www.percies.nl wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurder, medewerkers en iedereen die informatie plaatst op www.percies.nl.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze voorwaarden) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

De makers behouden zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Vragen en/of opmerkingen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze voorwaarden, kunt u een e-mail sturen naar .
Valid XHTML 1.1